[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  28-05-2024 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Kitap - Broşür PDF
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
Devrimci ve Demokrat...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Say...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
EMPERYALİZM VE TÜRKİ...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
_ _
{ Hakkımızda: komunistdunya.org }
| Proleter Devrimciler Koordinasyo

Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun
İnternet Sitesi Komünist Hareketin Hizmetinde

Bağlantı kurduğunuz www.komunistdunya.org Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun sitesidir. Bu site, diğer şeylerin yanı sıra, merkez yayın organımız olan Devrimci Bülten aracılığıyla ulaşamadığımız hedef kitlemize ulaşmanın bir aracıdır. Sitemiz aracılığıyla merkez yayın organımız artık elektronik olarak da izlenebilecektir. Yayın organı-örgüt ilişkisi üzerine belirgin görüşleri olan Proleter Devrimciler Koordinasyonu (PDK) açısından site, kullanacağı araçlardan biri olarak, işlevlerini yerine getirmesinde merkez yayın organının yardımcısı rolünü oynayacaktır.

PDK nedir? Neyi amaçlar?

İşçi sınıfına dayanan sosyalizm anlayışını benimseyen Proleter Devrimciler Koordinasyonu (PDK), proletarya diktatörlüğü aracılığıyla komünist bir dünyanın kurulması için komünist devrimci savaşım yürüten politik bir örgüttür. Genel olarak dünya komünist hareketinin, özel olarak da Türkiye-Kuzey Kürdistan komünist hareketinin bir parçası olan PDK'ya göre, işçi sınıfı, kapitalizme karşı sosyalist devrim savaşımının önder tarihsel-politik öznesidir. PDK, dünya proletarya diktatörlüğü kurulması savaşımında, işçi sınıfının leninist tipte bir komünist partinin önderliğine gereksinim duyduğu görüşündedir. Böylesi bir parti hem tekil devletler düzeyinde, hem de dünya düzeyinde kurulmak durumundadır. PDK, Türkiye-Kuzey Kürdistan ölçeğinde komünist hareketin partileşmesi sürecinin öznelerinden biri olmasının yanı sıra, dünya düzeyinde komünist parti olarak örgütlenme sürecinin de bir öznesidir.

PDK olarak şunu saptıyoruz ki, dünya komünist hareketi, on yıllardır teorik, politik ve örgütsel olarak ağır bir genel ve kronik kriz içinde bulunmaktadır. On yıllardır bu genel ve kronik kriz durumuna, onu aşmaya yönelik olarak, ne ülkesel ne de küresel düzeyde, güçlü bilinçli-planlı bir örgütsel müdahalede bulunulamıyor. Komünist hareket, krizine güçlü ve sonuç alıcı müdahalede bulunma yeteneğinde olan örgüt ya da örgütleri henüz ön plana çıkaramadı.

Verili durumda komünist hareketin en çok gereksinme duyduğu şey, genel ve kronik kriz içinde yaşandığını kabul eden, krizin nedenlerini anlayan ya da en azından bunları araştıran, sorular soran, komünist hareketin varolan görevlerini ve önceliklerini doğru saptayabilen komünistlerden oluşan, özellikle ideolojik-teorik olarak güçlü ve gizli örgütlenme sanatında görece ustalaşmış bir çekim merkezi örgütlemektir: komünist devrimci bir sinir merkezi!

Genel ve kronik bir kriz içinde çırpınan bir bütünün parçası olarak PDK, sınırlı kadro gücüyle komünist hareketin kriziyle boğuşmayı göze alan, bu anlamda gözü kara ve inatçı komünistlerden oluşan, açık ve ilan edilmiş politik amaçları olan küçük bir komünist-devrimci politik propaganda örgütüdür.

PDK olarak, sözü edilen türden bir sinir merkezinin uzun erimde kurulabileceğinin bilincindeyiz. Komünist hareketin kriziyle uğraşma görevini verili durumda temel görevimiz olarak kabul ediyoruz. Komünist devrimci bir sinir merkezinin kurulması görevini komünist hareketin krizden çıkış sürecinin kavranacak halkası olarak saptıyoruz. Böylesi bir komünist devrimci sinir merkezinin kurulması için alçakgönüllü bir çalışma içindeyiz. Komünist hareketin hizmetine giren sitemiz böylesi bir uğraşın araçlarından biri olacaktır.
Sitemizde Türkçe dışındaki dillerde yazılmış yazı, broşür, vb. ulaşmak da olanaklıdır.

Komünist-devrimci politik örgütler, çevreler ve bireylerin yanı sıra, demokratik devrimci politik güçler de, kuralları tarafımızdan belirlenecek bir çerçeve içinde, sitemizden yararlanma olanağına sahip olacaklardır.

Komünist bir dünya kurulacaktır!

|
_ _