[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  25-02-2024 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Kitap - Broşür PDF
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
Devrimci ve Demokrat...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Say...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
EMPERYALİZM VE TÜRKİ...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
_ _
{  Savaş Konusunda Kimlerden, Neden ve Nasıl Ayrı Durmak Gerekir? }
| Komünist HarekettenKomünistler; genel ve soyut bir savaş karşıtı propagandadan uzak durur. Savaşları kimin ve ne amaçla yürüttüğüne bakarak sınıflandırır. Kapitalistlerin kendi savaşlarını ayrıcalıklarını sürdürmek ve yenilerini elde etmek amacıyla yürüttüğünü; yeni pazarlara açılma hedefi ve bu toprakları ve halkları fethetme amacı güttüğünü; kapitalist üretim ilişkilerinin asla barış ve adaleti sağlayamayacağını, bu inanışı savunanların ise oportünistler olduğunu savunur. Emperyalistlerin kendi çıkarları için yürüttükleri savaşları «haksız savaş» olarak adlandırır ve mahkum eder. Bugün ABD'nin Afganistan ve Irak üzerinden Ortadoğu'da başlattığı savaş haksız bir savaştır.

«Emperyalist savaşın iç savaşa çevrilmesi ve proletaryanın iktidarı eline geçirmesi gerektiği» düsturunu benimseyen komünistler; bunun gereği olarak; proletaryadan yana barış ve özgürlüğün tek aracı olan Komünist Enternasyo-nal'in kurulmasını görev edinir. Enternasyonal emperyalistlerin uluslararası örgütlerine ilişkin yanılsamaların kırılması için savaşır. Bu kurumların asla ezilenlerin ihtiyaç duyduğu özgürlüğü getirecek barışı sağlamanın değil, olsa olsa savaşı doğuran siyasetin sürdürülme-sinin araçları olduğunu bilir ve sınırsız, sınıfsız, özgür bir dünyaya ulaşmanın aracı olan enternasyonal çatısı altında birleşmesi için savaşır. Bütün uluslardan emekçilere önderlik edecek bir Enternasyonal olmadan emperyalist savaşlara karşı tek bir siyasi müdahale dahi tasarlamak ve hayata geçirmek mümkün değildir.

Enternasyonal'in kurulması doğrultusunda açılacak savaşın cephelerinden birisi de bu emperyalist kurumları meşrulaştıran oportünist siyasetlere karşıdır. Komünistler emperyalist demokrasilere «temiz» olma çağrıları yapan, burjuvaziyi yine kendi kurumlarına şikayet eden onları kendi kurallarına uymaya davet eden ve bu biçimde burjuva demokrasisine ilişkin yanlış bir bilincin yayılmasına neden olan pasifist/legalistlere karşı mücadele eder ve onların siyaset tarzına kapılan devrimcilerle ayrımlarını koyar.

işçi sınıfının uluslararası çıkarlarının ve birliğinin tek aracı olan enternasyonalin örgütlenmesi, yalnız emperyalist paylaşım savaşlarına değil, bu paylaşımın gündelik hayata yayılmış biçimi olan emperyalist barışlara karşı da savaşın araçlarıdır. Sık sık söylendiği gibi, «savaş siyasetin başka araçlarla sürdürülme-sidir.»
Burjuva demokrasisinin bir diğer adı burjuva diktatörlüğüdür. Dolayısıyla komünistler tıpkı diğer kavramlarda olduğu gibi genel olarak demokrasi söylemiyle de arasına mesafe koyar.

Burjuva demokrasisinin araçlarından birisi parlamento, seçimler ise, bir diğer kurumu da savaşlarda önemli roller üstlenen ordulardır. 1 Eylül Dünya Barış Günü'yle, «ortak çıkarlarımız var» yanılsaması yayan soyutlamalar terk edilmelidir. insan hakları ve demokrasi genelle-meleriyle sınıf mücadelesinin, haklı/haksız savaş ayrımlarının üstünün örtülmesi gayretlerine karşı savaş açılmalıdır.

Bolşeviklerin peşinden gitmek üzere yola çıkan komünistler«şiddetin her türlüsüne karşı» değildirler. Sömürgeci bir devletin ezilen bir ulusa karşı açtığı savaş haksız bir savaştır. Bu savaşa karşı geliştirilen tutum, şovenizmle aramıza koyduğumuz mesafenin de göstergesidir. Ezilenler ise her zaman haklı olan taraftır ve onların yürüttüğü savaş da haklı savaştır. Ortadoğu'da ezilen ulusların, Kürtlerin ve Filistinlilerin kendilerini ezen devletlere karşı yürüttüğü savaşlar haklı savaşlardandır.

Komünistler, 1 Eylül Barış Günü'nü;ezilenlerin ihtiyaç duyduğu tek barış için savaşma bilincinin yayılmasına vesile bilir; özgürlüğün hüküm sürdüğü bir dünyanın ancak işçilerin savaşmasıyla mümkün olduğunu savunur.

(PROLETER DEVRİMCİ KÖZ, EYLÜL 2006, ÖZEL SAYI 1)
|
_ _