[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  28-05-2024 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Kitap - Broşür PDF
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
Devrimci ve Demokrat...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Say...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
EMPERYALİZM VE TÜRKİ...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
_ _
{  EKİM DEVRİMİ’NİN ANATOMİSİ (K. Erdem) }
| Kitap - Broşür PDFİÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

BÖLÜM-1: BOLŞEVİKLER VE EKİM DEVRİMİ
Giriş


1- Çarlık Rusyası’nın Ekonomik Yapısı ve Bolşevik Parti
2- Ekim Devrimi ve Lenin ve Bolşeviklerin Küçük-Burjuva Sosyalizmi
3- “İşçi Denetimi ve Kontrolü“ mü Yoksa “Komünist Üreticilerin Denetimi ve Kontrolü“ mü ?
4- “Politik Brest-Litovsk”un “Ekonomik Brest-Litovsk” ile Birleştirilmesi
5-  Savaş Komünizmi ve Bürokratizmin Gelişmesi
6- Savaş Komünizmi ve Sosyal Şovenizmin Gelişmesi

a- Sovyet Hükümeti ve Ukrayna
b- Sovyet Hükümeti ve Sibirya
c- Sovyet Hükümeti ve Transkafkasya

7- « Savaş Komünizmi », III. Enternasyonal’in Revizyonist Kuruluşu ve Avrupa ve Dünya Sosyalist Devriminin Yenilgisi (I)

a- Değerlerin Dünya Çapında Üretim Fiyatlarına Dönüşmesi ve Dünya Çapında Genel Bir Kar Oranının Oluşumu ve Güç Dengesi Teorisi
b- Genel Kar Oranının Dünya Çapında Rekabet Yolu ile Eşitlenme Baskısı ve Üstyapı
c- Genel Kar Oranlarının Dünya Çapında Eşitlenmesi ve Emperyalist Rekabet
d- Genel Kar Oranlarının Dünya Çapında Rekabet Yolu ile Eşitlenmesi ve Çarlık Rusyası
e- Genel Kar Oranlarının Dünya Çapında En Büyük Sermaye Katmanının Kar Oranlarına Göre Eşitlenme Eğilimi ve Ekim Devrimi
f- Yeni Uluslararası Düzen (Denge) ve Bolşevik İktidar

8- « Savaş Komünizmi », III. Enternasyonal’in Revizyonist Kuruluşu ve Avrupa ve Dünya Sosyalist Devriminin Yenilgisi (II)
9- Sovyet Politik Biçimi ve Tarihsel Karakteri

10-Lenin ve “Leninizm”

a- Felsefi Yöntemde Yetersizlik
b- Genel Olarak Marksist Ekonomi Teorisini ve Emperyalist Dünya Ekonomisini Özel Olarak da Rus Ekonomisinin Doğasını Anlamada Yetersizlik
c- Çarlığın Politik Karakterini Anlamada ve Stratejik ve Taktikte Yetersizlik
d-Köylü Sorununda Yetersizlik
e - Marksist Devlet ve Proletarya Diktatörlüğü Teorisinde Yetersizlik
 f-  Komünizm ve Sovyet Örgütlenmesi Teorisinde Yetersizlik
g- Ulusal Sorun ve Enternasyonalizmde Yetersizlik

11- 1.Bölümün Sonucu

 
BÖLÜM-2: GENEL HATLARIYLA "MODERN EMPERYALİZM"

1- Emeğin İç Yapısında Devrim   
2- İletişim Ve Ulaştırma Araçlarında Devrim
3- Üretimin Dünya Ölçeğinde Yoğunlaşması ve Modern Tekeller
4- Yeni Uluslararası İşbölümü
5- Sermayenin Yoğunlaşması ve Merkezileşmesi
6- Sermaye İhracının Yeni Temeli
7- Modern Emperyalizm ve Tarım
8- Yeni Sömürgecilikten Modern Sömürgeciliğe
9- Kapitalizmin Dünya Devleti ve "İçsavaş"

BÖLÜM-3: KAPİTALİZMİN EN GELİŞMİŞ BİÇİMİ OLARAK “MODERN EMPERYALİZM”

BÖLÜM-4: SOVYET MODERN REVİZYONİZMİNİN TOPLUMSAL EKONOMİK TEMELİ ÜZERİNE

1- Sovyet Modern Revizyonizminin Toplumsal Ekonomik Temeli Nedir?
2- Küçük-burjuva Teknokratlar ve İşçi Aristokrasisi
3- Sovyetler Birliği ve Dünya Ekonomisi
4- Modern Revizyonizm Ve Dünya Bağlamı
5- Modern Revizyonizmin Oluşum Ve Gelişiminin Tarihsel Koşulları: Uluslararası Ve Ulusal Etkenlerin Bileşkesi
6- SB’nin Uluslararası Emperyalizm İle Entegrasyonu Ve Ara Sınıfların Durumu

BÖLÜM-5: KOMÜNİZM VE TARİHSEL KAPİTALİZM
 
BÖLÜM-6: MARKSİZM VE "EKONOMİK ANARŞİZM"
(Tarihsel Kapitalizm Karşısında Marksizm)

1- "Ekonomik Anarşizm"in İdeolojik Kökenleri
2- Marx ve "Ekonomik Anarşizm"
3- Sonuç

KAYNAKLAR

 Kitabı PDF olarak okumak için buraya tıklayınız.
 
|
_ _